Przedsiębiorstwo, mimo tego że najczęściej definiuje się je jako autonomiczną instytucję, nie funkcjonuje w społecznej próżni. Jako że głównym celem każdej firmy jest uzyskanie korzyści ekonomicznych (mówiąc potoczniej; zysku), a korzyści zawsze osiąga się czyimś kosztem, firmy muszą wchodzić w relacje z otoczeniem, w którym funkcjonują.

Przedsiębiorstwa są jednym z głównych filarów życia gospodarczego. Oprócz organizujących życie gospodarcze firm wyróżnia się w tym kontekście ich środowisko społeczne, którego głównymi elementami są rynek i państwo. Tylko w rzeczywistości w dużej mierze ukształtowanej przez te dwa podmioty mogą się realizować procesy niezbędne do sprawnego funkcjonowania firmy, takie jak sprzedaż, produkcja, komunikacja, wymiana pieniężna.

Przedsiębiorstwa, rynek i państwo pozostają między sobą silnie związane. Chociaż to firmy decydują, co chcą produkować i jakie mieć w swoich strukturach stosunki pracy, to jednak działalność ta możliwa jest tylko w ramach rynku, który nie mógłby zaistnieć w sposób prawomocny gdyby nie instytucjonalne i prawne ramy gwarantowane przez państwo.

Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje rynków: rynek fizyczny i rynek aukcyjny. Rynek fizyczny to miejsce, w którym kupujący mogą fizycznie spotkać się ze sprzedającymi i kupić od nich pożądany towar w zamian za pieniądze. Rynek aukcyjny – Na rynku aukcyjnym sprzedawca sprzedaje swoje towary temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Inne przykłady to czarny rynek i rynki finansowe. Rynki ustalają ceny towarów i usług, które są określane przez podaż i popyt.

W krajach o gospodarce rynkowej państwo stale sprawuje operacyjną i strategiczną kontrolę nad bilansem płatniczym poprzez wpływ na eksport i import, przepływy kapitałowe, wzrost i spadek walut narodowych, politykę handlową i kontraktową oraz udział w międzynarodowej integracji gospodarczej. Otoczenie polityczne i prawne firm obejmuje wszystkie rozwiązania systemowe, które dotyczą gospodarki. Obejmuje to wszystkie normy prawne i regulacje, które określają kształt relacji rynkowych. Państwo chroni prawa własności prywatnej i egzekwuje umowy poprzez uchwalanie i egzekwowanie prawa za pośrednictwem takich organizacji jak sądy i policja. Rządy zapewniają ramy prawne i społeczne, utrzymują konkurencję, zapewniają dobra i usługi publiczne, redystrybuują dochody, korygują efekty zewnętrzne i stabilizują gospodarkę.

Korporacje ponadnarodowe w zglobalizowanym świecie. Czy kraj pochodzenia firmy ma duże znaczenie?

Firma musi uwzględniać szereg czynników, które składają się na jej otoczenie społeczne. Najważniejsze są takie aspekty jak determinanty polityki gospodarczej i podatkowej, ale także strategie konkurentów i tendencje w nastrojach społecznych. Dostosowanie się do społeczeństwa jest konieczne, jeśli firma chce się cieszyć dobrym wizerunkiem, który jest rzeczą niezwykle ważną.